Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Εκτός από το δικαστικό έλεγχο υπάρχει και ο εξωδικαστικός έλεγχος της διοίκησης. Στον όρο «εξωδικαστικός έλεγχος» δεν περιλαμβάνεται ο διεξαγόμενος μέσα στη δημόσια διοίκηση εσωτερικός έλεγχος ή διοικητικός αυτοέλεγχος ο οποίος λαμβάνει τη μορφή είτε του ιεραρχικού ελέγχου, όταν ασκείται μέσα στα πλαίσια της ιεραρχικής σχέσης ενός οργάνου με άλλο όργανο ή ενός υπαλλήλου με άλλο υπάλληλο, είτε του λεγόμενου «ενδικοφανούς» ελέγχου, που ασκείται δια μέσου ιεραρχικής προσφυγής είτε της διοικητικής εποπτείας, όταν ασκείται από την κεντρική διοίκηση στους αυτοδιοικούμενους δημόσιους οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα...